Tarihi Yarimada Gece

16 Eyl 2015

Aleviler: Dün, Bugün, Yarın

Yazar: HÜSEYİN RAŞİT YILMAZ

türkyorum - aleviler bugün yarınAnadolu coğrafyası Türkler tarafından vatanlaştırıldıktan sonra toplumsal manada en dikkat çekici hareketler, döneme göre yoğunluğu değişmekle birlikte, isyanlardır. Bilhassa 13. ve 16. Yüzyıllar arası bir nevi ayaklanmalar çağıdır. Siyasi ve askeri anlamda coğrafyaya hâkim iradenin en zayıf ve en güçlü olduğu zamanlarda  ayaklanmalar eksik olmamıştır. Bugüne ulaşan toplumsal fay hatlarında ayaklanma devirlerinin mühim etkisi vardır. İlki ve en büyüğü Babailer isyanı olarak kabul edilen bu nevi toplumsal hareketlerin oldukça geniş bir coğrafyada kitlesel hüviyette cereyan etmesi ve bastırılmaları sırasında toplumsal hafızaya kazınanlar tarihimizin en uzun soluklu sosyal fay hattını ortaya çıkarmıştır.

Bugün yaygın olarak adına Alevilik dediğimiz inanç biçimi geçen asra kadar “Kızılbaşlık” namıyla maruftu. İran’ı Şiileştiren Türk hükümdarı olan Şah İsmail’in babası Şeyh Haydar’ın başında bulunduğu tarikat uzun süre Sünni karakterli olarak varlığını sürdürmüştü. Talebelerinden, ayırt edici olsun diye, yaygın olan beyaz başlıklar yerine kızıl börkler giymelerini istediği için “Kızılbaşlık” zamanla söz konusu silsileyi takip edenlerin genel adı haline geldi.1

Tamamını oku. »

Paylaş:

  10 Eyl 2015

  Leyleklerden Yana Olmak Yahut Türk’ü Öldürmek

  Yazar: MEHMET KAAN ÇALEN

  türkyorum - leylekler kartallar1Karaleyleği görünce, “âh yine savaş var” demişti köyün güngörmüş ihtiyârları; mevsimsiz bir tedirginliğe yenik düşmüştü bütün köy. Komutan, yani karaleylek asker toplamaya gelmişti kartallarla harp etmek için…

  Karaleylek olur muydu? Leyleğin apoletlisi nerede görülmüştü? Leyleklerin de mi seferberlik görevi vardı? Leyleklerle kartalların savaşı hiç duyulmuş şey miydi? Leyleklerde hiç mi akıl yoktu, kartallarla sonucu belli bir savaşa girilir miydi?Sıkletlerine uygun düşmanlar seçmeleri, leyleklerin menfaatine olmaz mıydı, hiç mi diplomasi bilmiyorlardı?

  Kahkahalar eşliğinde sıralanan daha pek çok soru, bu garip rivâyetin sahibi sevgili annemi bunaltmış hatta belli ki leylekler ile kartalların harbine dâir olan bu hikâyeyi bizimle paylaştığı için pişman bile etmişti.

  Güldük, geçtik… Ancak o günden sonra leylek-kartal savaşına dâir zihnimde peydahlanan resimleri kovmaktan aciz kaldım. Bir kartalla savaşan leylek, ne kadar büyüleyiciydi. Gerçek olabilir miydi? Leylekler ve kartallar arasında cereyân ettiği rivâyet edilen bu fantastik savaş gerçekten vukû bulmuş olabilir miydi? Merakım galip geldi. Gazete arşivlerinde yapılan ufak bir gezinti, annemin haklılığını tescilliyordu. Evet, rivâyet sahîhti… Tamamını oku. »

  Paylaş:

   17 Ağu 2015

   Kimlik Meselesi Bağlamında Ziya Gökalp Merkezli Bir Ömer Seyfettin Okuması – 2

   Yazar: MEHMET KAAN ÇALEN

   türkyorum-mkcalen kimlik sorunu2DEVLET VE MİLLET YAHUT OSMANLILIK VE TÜRKLÜK

   Millet kelimesini, ırk ve kavim gibi yakın anlamlı kelimelerin yol açacağı yanlış anlamaların olumsuz etkilerinden uzak tutacak güvenli bir iklime taşıyan Ziya Gökalp, Osmanlıcılık etrafında husule gelen yakın tarih tecrübelerini de dikkate alarak “millet”in anlam coğrafyasını, “devlet” kelimesinden gelecek tecavüzlere karşı da koruma altına almaya çalışır. Devlet ve millet kelimeleri arasındaki münasebet, Türklük ve Osmanlılık kategorileri arasındaki münasebetin mahiyetini de tayin etmektedir.

   Gökalp, bir makalesinde devleti “kendine mahsûs bir hükümete, bir araziye ve bir ahâliye mâlik olan zümre” olarak tanımlar1.“Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muâsırlaşmak”ta da “bir hükümetin idâresi altında bulunan fertlerin mecmûuna” devlet demektedir2. Sorun şu ki, Osmanlıcılar devlet ile milleti birbirinin müteradifi, dolayısıyla bir devletin tebaasının toplamını millet saymaktadırlar. Gökalp, toplumsal gerçekliği nazar-ı itibara almamak kaydıyla bu iddiadının doğru olabileceğini ifade eder. Ancak toplumsal gerçeklik milleti bir dil grubu olarak dayatmaktadır. Bir devletin bütün vatandaşlarının aynı dili konuşması, yahut aynı dili konuşanların bağımsız bir devlet teşkil etmesi arzu edilen bir durumdur. Lakin arzu edilen bu ideal durumla devletlerin gerçek durumu umûmiyetle örtüşmemektedir. Devlet ile toplumsal gerçeklik arasındaki bu uyumsuzluk, Gökalp’in Osmanlılık-Türklük meselesindeki temel önermesinin çıkış noktasıdır. Osmanlıcıların zannettiğinin aksine “devlet başka şey, millet başka şeydir3.” Tamamını oku. »

   Paylaş:

    12 Ağu 2015

    EMİR KALKAN: “Rahmet o mamureyi aziz kılan erlere”

    Yazar: CEM SÖKMEN

    türkyorum - emir kalkanEmir Kalkan’ı pek çok okuyucusu gibi “Kanatsız Kuşlar Şehri”yle tanıdım. “Emir Kalkan olmasaydı Cemil Emmi’yi nasıl tanıyacaktım” diye diye kitabı bitirmiştim. Daha sonra 2009’da Ötüken Neşriyat’ta çalışmaya başlayınca yayıncısı olarak daha yakından tanıma imkânı buldum. Emir Kalkan’ın 2002’de “Kanatsız Kuşlar Şehri” ile başlayan Ötüken yazarlığı “Gül Ayinleri” (2003), “Hoşçakal Şehir” (2005),  “Ha Bu Diyar” (2007), “Bu Taraf Anadolu” (2008), “Türk Düğünü” (2010), “Kayıp Yüzler (2010) ile devam etmişti.

    Bu eserleri ile tanınmış ve -2000’li yılların yazar/kitap/ekran/görsellik enflasyonuna rağmen- tatminkâr bir okuyucu tabakasını kendine bağlamışken hem “Afşar Ağıtları” hem de “20. Yüzyıl Türk Halk Şairleri” adlı çalışmalarının yayımlanması konusunda tereddüt gösteriyordu. Biz kitapların yayını için ısrar ederken o kendisini yayıncının yerine koyuyor ve “Yayınevine zararımız olmasın, bu kitapların satışından endişeliyim” diyordu. Bir süre sonra razı ettik ve bu eserler de son 3 yılın içinde yayımlanarak Emir Kalkan’ın külliyatına dâhil oldu. Tamamını oku. »

    Paylaş:

     3 Ağu 2015

     İnkâr Korkusundan Teslimiyete: “Sürecin” Çözücü Dili Üzerine

     Yazar: MEHMET AKİF OKUR

     türkyorum - sürecin çözücü diline dair

     Türkiye, yaklaşık son üç senede adı hususunda bile mutabık kalamadığımız “Sürec”i rafa kaldırırken bir muhasebe yapmaya da çalışıyor. Evlerimizi her gün yeni şehit haberleriyle mateme gark eden terör dalgası karşısında güvenlik kalkanını omuzlamak mecburiyetinde kalan Ankara’nın önce sıcak krizi atlatmasını sağlayacak bir krokiye, ardından ise “Sürec”i başarısızlığa sürükleyen sebeplerin kapsamlı tahliline dayalı ayrıntılı bir yol haritasına ihtiyacı var.

     Nitekim, medya ve siyaset üzerinden yürüyen tartışmalara baktığımızda bu doğrultuda bir hareketlenmenin yaşandığını görüyoruz. Ancak, henüz duygusal/siyasi “reaksiyonların” ötesinde metodik derinliğe sahip önerilerin aleniyet kazandığını söylemek zor. Bu çerçevede, eski politikanın temel mantığını savunurken problemin yalnızca kötü uygulamadan kaynaklandığını  ileri sürenleri de reaksiyon parantezi içine yerleştirdiğimizi belirtelim. Mesela; İngiltere’nin IRA, İspanya’nın ETA vb deneyimlerine ait hatıra ve takvimleri referans alan kimi eleştiriler, “prosedür” düzeyinde sorunlar yüzünden Sürecin tıkandığı zannından hareket ediyorlar. Oysa ihtiyaç duyduğumuz şey; daha ileri bir derinlikten, bize mahsus “yapısal” özellikleri merkeze alarak bahse konu örnekleri sorgulayacak ve karşımızdaki problemle kıyaslanabilir sonuçlar çıkarmamıza imkan verecek bir zihnî süreç. Örneğin IRA meselesine baktığında; Türkiye ve İngiltere’nin dünya sisteminin güç hiyerarşisi içindeki birbirinden uzak konumlarını, Kuzey İrlanda’nın özel statüsünü ve çatışmanın iki taraflı değil üçlü karakterini vb de görüp değerlendirecek bir perspektife sahip olabilmeliyiz. Bu sayede, Süreç deneyimlerinin yüzeyden bakıldığında aktarılabilir gözükürken yakından incelendiğinde değişik meselelere ait bağlamlarda aksi istikamette neticeler doğuracağı anlaşılabilen tabiatlarını keşfedebiliriz. Tamamını oku. »

     Paylaş:

      27 Tem 2015

      Kimlik Meselesi Bağlamında Ziya Gökalp Merkezli Bir Ömer Seyfettin Okuması – 1

      Yazar: MEHMET KAAN ÇALEN

      türkyorum - tda dergi 215 sayiGİRİŞ

      Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp, yakın dönem Türk düşünce tarihinin biri daha çok edebiyatçı/hikâyeci, diğeri de sosyolog/düşünce adamı sıfatıyla tanınan iki önemli ismidir. Bu iki ismi bir arada zikretmemizi mümkün kılan müşterek, Türkçülüktür. Ülkemizde hem sosyolojinin hem de Türkçülüğün kurucu babaları arasında yer alan Gökalp’in çağdaşları üzerinde belirgin bir etkisi vardır. Bu makalede Gökalp’in sosyolog ve Türkçü sıfatlarının çakıştığı nokta olan kimlik meselesi bağlamında, Gökalp merkezli bir Ömer Seyfettin okuması yapmak suretiyle Gökalp’in sistemleştirdiği terminolojik ve fikrî yapının Ömer Seyfettin üzerindeki izlerini görebilmeyi amaçlamaktayız. Önce Gökalp’in kimlik meselesinde ortaya koyduğu fikrî yapı terminolojik düzeyde ele alıp bu terminolojinin Ömer Seyfettin’de karşılığını arayacak, daha sonra da Türklük, Müslümanlık, Osmanlılık kimlikleri bağlamında iki yazarı birlikte okumaya çalışacağız.Seçtiğimiz metinlerin II. Meşrutiyet dönemine ait olduğunu, bir-iki zarurî atıf dışında dönemin sınırları dâhilinde kaldığımızı hemen başlarken belirtmekdoğru olacaktır1.

      DEVLET, ÜMMET, MİLLET

      Osmanlı İmparatorluğu’nda kimlik tartışmalarına esas teşkil eden üç temel kategori vardır: Osmanlılık, Müslümanlık ve Türklük. Türklerin her üçüne birden dahil olduğu bu üç kimlik Osmanlıcılık, İslâmcılık ve Türkçülük olmak üzere üç ayrı siyasetin varlık zemini olmuştur. Yusuf Akçura’nın “Üç Tarz-ı Siyaset”te gösterdiği üzere her siyaset, dahilî olarak imparatorluk, haricî olarak İslâm âlemi ve Türk dünyası coğrafyası üzerinde bir takım vazgeçiş ve kayıpları davet etmektedir. Bu vazgeçiş ve kayıpların üç kimlik ve üç siyaset arasında yarattığı gerilim, tam da “Ben Osmanlı ve Müslüman bir Türküm” diyerek “siyasî, dinî ve nesebî” düzeydeki bu üç cemiyete ait müşterek bir menfaat bulmaya çalışan Akçura örneğinde olduğu gibi üç cemiyetin ortak paydasını teşkîl eden Türkleri bir çıkmaza sokmaktadır2. Ziya Gökalp bu çıkmazı “devlet, ümmet, millet” formülasyonuyla nazarî olarak aşmaya çalışmıştır. Tamamını oku. »

      Paylaş:

       11 Tem 2015

       RABİA KADİR İÇİN BİR MİLYON İMZA!

       Yazar: TÜRKYORUM

       türkyorum - rabia_kadir

       Doğu Türkistan için, Rabia Kadir için, Özgürlüğe “VİZE” ver!

       İmza Kampanyamızın amacı; Doğu Türkistan davasının sembol ismi Rabia Kadir’in Türkiye’ye girişinin önündeki vize engelinin kaldırılmasıdır.

       RABİA KADİR İÇİN BİR MİLYON İMZA

       Rabia Kadir Uygur Türklerinin haklarını müdafaa etmekte ve Çin gibi Türkiye’ye de giriş yasağı bulunmaktadır. Yasağın kaldırılması, Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerinin Türk ve Dünya kamuoyunun gündemine daha örgütlü biçimde taşınmasını sağlayarak Uygur Türklerinin onurlu mücadelesini destekleyecektir.

       Tamamını oku. »

       Paylaş:

        2 Haz 2015

        “Aydın-Halk İkiliği”: Nereden nereye?

        Yazar: CEM SÖKMEN

        türkyorum - aydın halk ikiliğiAkşit Göktürk, Türkçedeki “aydın” kavramının Batı dillerinde Latince kökenli “İntelekt” kavramıyla karşılandığını ifade ediyor ve ekliyor: “Toplumda belli bir tutumu, etkinliği yüklenmiş bir kümenin adı olarak bu kavramın ilk somut kullanımlarından biri Fransa’da Dreyfus olayı üzerine 1894’te ortaya çıkar, onu izleyen yıllarda da yerleşir. Yazarlar, gazeteciler, bilginler kamuoyu önünde, Dreyfus olayıyla ilgili mahkeme kararına karşı çıkarlar. Bu kullanımda “intellectuels” çoğul adı, bu mesleklerden olup da, tutucu görüşte olan kimseleri dışında bırakır. Bu durum, kavramın daha sonra yüzyılımızda da kazanacağı anlam yönünde önemli bir adımdır. Burada aydınların vurgulanan özelliği, belli bir kavrama, anlama, öğrenim düzeyinde olmalarının yanı sıra, belli nitelikte bir bakışı, eleştiri duygusunu paylaşmalarıdır.”1 19. yüzyıl Türkiyesinde aydın/entelektüel kavramının gelişmesi ise Batı’dakinden farklı bir yol izler. Devletin modernleşme çabaları ekseninde büyüyen yeni memur tabakası, içinden geçtiği Batılı eğitim paradigmasının tesirinde ve Batılılaşmanın sorunlarının muhatabı konumundadır. İlber Ortaylı bu memur-aydın tipini şöyle tasvir eder: “Babıali bürokratıyla 19. yüzyılın Osmanlı aydını özdeştir. Çünkü yaşadığı dünyaya ve ortama başkaldıran; başkaldırmasa bile onu yargılayan, ölçüp tartan okur-yazar adam 19.yüzyıl Babıali çevresinin ürünüdür. Gerçi okur-yazar adam her zaman her yerde vardır; ama o adam konumunun bilincine varıp, çevresi ve dünyayla hesaplaşmaya başladığı ve böyle bir hesaplaşma görevini yükümlendiği zaman, modern aydın doğmuş demektir. Osmanlı aydını düşüncesiyle, tavrıyla politik muhalefetiyle Babıali kalemlerinde doğdu. Bugün bu grubu toptancı nitelemelerle anmak yerine; yeni Türkiye’nin oluşumundaki rollerini, olumlu ve olumsuz katkılarını inceleyip tartışmak yeğlenmelidir.”2 Bir toplumun okur-yazar tabakasının aynı zamanda devlet görevlisi olması bizde Batı’dakinden farklı bir haberleşme ve kamuoyu anlayışını getirmiştir. Gazeteler başlangıçta devletin politikalarının ve kararlarının duyurulması işlevini görür. Devlete ait bildirimlerden kalan boşluğu ise güncel sorunlardan ziyade ansiklopedik bilgiler doldurur. “Memur-aydın”ın dünden bugüne konumu ayrıca incelenmesi ve yorumlanması gereken bir konudur. Tamamını oku. »

        Paylaş:

         28 May 2015

         “Arı Kovanına Çomak Sokmak” Yahut Ahmet Yaşar Ocak’a ve Türk Tarih Yazıcılığına Dair Notlar – 2

         Yazar: MEHMET KAAN ÇALEN

         türkyorum - arı kovanına çomak sokmak 2Türkiye’de Tarih ve Tarihçilik

         Ahmet Yaşar Ocak, “Türk tarihinde İslâm” meselesine odaklanmış bir tarihçidir. Meseleyi teolojik değil tarihî boyutuyla ve devlet değil toplum merkezli bir bakış açısıyla ele aldığını belirten Ocak, bu konuya yoğunlaşma sebebini “Türk tarihi içerisinde İslâm’ın nasıl algılandığı, topluma, siyasete, kültüre nasıl yansıdığı ve nasıl bir seyir takip ettiğini anlama isteği” olarak zikreder (s. 341-342). Ocak’a ait aşağıdaki ifadeler bu bağlamda son derece öğreticidir:

         Benim böyle zor bir alanda çalışmayı seçmemin en önemli sebebi, İslamiyet’i kabul ettikleri tarihten itibaren Türklerin İslam algısının tarihî macerasını takip edebilmektir. Bu büyük ve çok önemli problematik, her vesileyle hep tekrar edegeldiğim gibi, Türk tarihçiliğinin en zayıf alanlarından biridir. Benim amacım, İslâmiyet’in devlet politikasına, toplum-devlet ilişkilerine, toplumsal ve kültürel hayata nasıl yansıdığını, toplumu nasıl dönüştürdüğünü anlayabilmektir. Bunun için ulemanın, medresenin İslâm anlayışı, tasavvuf erbabının, tasavvuf çevrelerinin İslam algı ve pratiği, halk üzerindeki etkileri, saydığım bu iki çevrenin halk tarafından nasıl algılandığı gibi konular iyi bilinmelidir ve bunlar zikrettiğim bu büyük problematiğin birer parçasıdır. Bu sebepledir ki dinî folklorla, dinî mitoloji ile ilgileniyorum… Ben Türk tarihçiliğinin, İslamiyet’in kabulünden bugüne kadar uzanan süreçte, Türklerin nasıl bir İslam anlayışı temsil ettikleri, ne gibi değerler ürettikleri, hayatlarını tanzimde bu değerlerin ne gibi roller icra ettiği gibi çok önemli olduğuna inandığım ciddi, hayati konuları sistematik ve bilimsel olarak çalıştığına kani değilim (s. 253-254).Tamamını oku. »

         Paylaş:

          25 May 2015

          “Arı Kovanına Çomak Sokmak” Yahut Ahmet Yaşar Ocak’a ve Türk Tarih Yazıcılığına Dair Notlar – 1

          Yazar: MEHMET KAAN ÇALEN

          türkyorum-ek arı kovanına çomak sokmakGiriş

          Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Türkiye’nin önemli tarihçilerinden birisidir. Türk tarihinde İslâm, Türklerin ve Türkiye’nin İslâmlaşma süreci, popüler İslâm, Alevilik, Bektaşilik, Türk sufiliği gibi konular Ocak’ın çalışma alanlarını teşkil etmektedir.

          “Arı Kovanına Çomak Sokmak*”, Ahmet Yaşar Ocak ile yapılmış bir söyleşi kitabıdır. Söyleşi, çalışmalarını Ocak ile aynı alanda yoğunlaştıran,Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Haşim Şahin tarafından yürütülmüştür. Şahin’in Ocak ile aynı alanda çalışması, Ocak’ın eserlerine, kaygılarına, peşinden gittiği soru ve meselelere vakıf olması söyleşinin muhtevasını ve seyrini tayin etmede müspet bir rol oynamış görünmektedir. Muhatabı doğru zamanda, doğru sorularla buluşturmak ve söyleşiyi uygun şekilde açmak konusunda Şahin’in gayet başarılı bir söyleşi performansı icra ettiği söylenebilir.

          Kitap dört bölümden oluşmaktadır. İlk Bölümde Ocak’ın çocukluk ve okul, ikinci bölümde asistanlık ve hocalık yılları söyleşi konusudur. Üçüncü bölümde Ocak; tarihçilik, Türk tarih yazıcılığı, Türkiye’de tarih yayıncılığı gibi konulara dair sorularla muhatap kılınmaktadır. Son bölüm ise doğrudan Ocak’ın çalıştığı ve işlediği konulara, hususen Türk-Osmanlı İslâmı, Bektaşilik ve Alevilik’ehasredilmiştir. Kitabın sonuna Ocak hakkında dostlarının kaleme aldığı yazılar ile Ahmet Yaşar Ocak bibliyografyası eklenmiş olması kitabı zenginleştirmiş ve tarihçiler açısından daha kullanışlı bir hale getirmiştir.

          Bu yazı, bir tarihçi olarak Ocak’ın biyografisine ve Türkiye’de tarihçiliğin durumuna dair kitabın neler söylediğini tespit etmeye çalışacaktır. Tamamını oku. »

          Paylaş:
           1 2 3 4 5 6 ... 30 »
           • İZ BIRAKANLAR

            "Bana öyle geliyor ki, biz insan için, ülkemiz için istediğimiz ve savunduğumuz fikirlerden ötürü değil, bu düşüncelere layık kimseler olamadığımız için yargılanabilirdik. Zahiri sebepler neler olursa olsun, belki de yargılanmamızın gerçek sebebi budur. Ve belki bizi yargılayan güç de bunun sıradan bir vesilesidir. Gerçeği Allah bilir."

            Nevzat Kösoğlu (Askeri Mahkemedeki savunmasından)

           • Sosyal Ağ

           • Sosyal Medya

           • ETİKETLER